Участь в Об’єднанні садівницьких товариств «Русанівський масив»
01.дек.2012
(витяги з нової редакції Статуту ОСТ, що діє з 14 жовтня 2012 року)

Учасниками Об’єднання є садівницькі товариства, які розташовані на території садівницького масиву «Русанівські Сади». Учасниками об’єднання можуть стати також інші садівницькі товариства, об’єднання садівницьких товариств, громадські організації та юридичні особи, а також фізичні особи – власники чи користувачі будинків  на території ОСТ «Русанівський масив» з умовами для постійного проживання (опалення, водопостачання, утилізація відходів тощо).
Юридичні особи, ставши учасниками Об’єднання, зберігають за собою статус юридичної особи.
Фізична особа – учасник Об’єднання має сплачувати індивідуальний вступний внесок та щорічні членські внески, розміри яких встановлює Рада голів товариств.
Фізичній особі – учаснику Об’єднання на підставі рішення Правління Об’єднання видається членська книжка як основний документ, що підтверджує проживання цієї особи на території ОСТ «Русанівський масив». Форму членської книжки затверджує Рада голів.

Учасники Об’єднання мають право:
● брати участь в управлінні справами Об’єднання шляхом участі в органах управління Об’єднанням, за винятком випадків, встановлених законом;
● отримувати послуги, які надаються Об’єднанням на умовах, визначених цим Статутом, внутрішніми документами Об’єднання та рішеннями органів управління Об’єднанням;
● бути членами інших об’єднань та самоврядних утворень;
● брати участь у діяльності Об’єднання (в урочистих заходах, мітингах тощо);
● одержувати від Об’єднання інформацію про діяльність Об’єднання та іншу інформацію, що стосується інтересів учасника;
● вийти з Об’єднання у встановленому порядку;
Учасники Об’єднання можуть мати також інші права, передбачені законодавством і Статутом Об’єднання, а також внутрішніми документами (рішеннями Ради голів та Правління Об’єднання). Учасники Об’єднання зобов'язані:
● не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Об’єднання;
● додержуватися Статуту Об’єднання та інших внутрішніх документів Об’єднання та садівничих товариства і виконувати рішення Ради голів, Правління Об’єднання та накази голови Об’єднання, в тому числі пов’язані з участю у масових заходах, які проводяться Об’єднанням для захисту прав та інтересів учасників Об’єднання.
● виконувати свої зобов'язання перед Об’єднанням, у тому числі і пов'язані з майновою участю, а також сплачувати членські та інші внески у розмірі, в порядку та в спосіб, передбаченими Статутом Об’єднання та рішеннями вищого органу управління Об’єднання;
● своєчасно сплачувати членські та цільові внески (прибирання та охорона території, вивіз сміття тощо) відповідно до рішень Ради голів та Правління Об’єднання;
● брати участь у масових заходах, які проводяться Об’єднанням для захисту прав та інтересів учасників Об’єднання;
● не вчиняти дій, які можуть привести до погіршення екологічного або санітарного стану території Об’єднання;
● не вчиняти дій, які можуть порушити або зашкодити скликанню загальних зборів членів садівницького товариства Правлінням Об’єднання та присутності на зборах представників Правління Об’єднання;
● розглядати на загальних зборах садівницького товариства питання, порушені Правлінням Об’єднання або його представниками;
● брати на себе інші зобов’язання, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

Права Об’єднання:
● вимагати від учасників Об’єднання виконання обов’язків, передбачених законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Об’єднання;
● вимагати від учасників Об’єднання виконання рішень органів управління Об’єднанням, у тому числі пов’язаних з майновою власністю та сплатою внесків, участю в масових заходах, які проводяться Об’єднанням з метою захисту прав та інтересів членів Об’єднання та для виконання завдань, покладених на Об’єднання.

Органи управління Об’єднанням вправі ініціювати проведення загальних зборів членів садівницького товариства – учасника Об’єднання у випадках:
а) порушення цим учасником Статуту Об’єднання, внутрішніх документів Об’єднання;
б) невиконання учасником Об’єднання своїх обов’язків, покладених на нього законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Об’єднання;
в) коли дії або бездіяльність садівницького товариства порушують права та інтереси Об’єднання чи окремих його членів або можуть призвести до порушення цих прав та інтересів (становлять загрозу цим правам та інтересам).
У випадку невиконання учасником Об’єднання своїх обов’язків, передбачених законодавством України, цим Статутом або внутрішніми документами Об’єднання, за рішенням вищого органу управління Об’єднанням можуть обмежуватися права учасника на користування загальним майном Об’єднання та на сприяння Об’єднання у задоволенні інтересів цього учасника.

Вступ до Об’єднання здійснюється:

● юридичних осіб – за рішенням Ради голів;
● для фізичних осіб – за рішенням Правління Об’єднання, що підлягає подальшому затвердженню Радою голів.
Підставою для вступу до Об’єднання є письмова заява особи.
До заяви додаються: юридичною особою – ксерокопія свідоцтва про реєстрацію та статуту; фізичною особою – ксерокопія паспорту та Державного акта на право власності на земельну ділянку.
Юридична особа повинна надати також завірену копію рішення про вступ до Об’єднання.
Крім цього, вступник до Об’єднання повинен вказати свої контактні адреси та телефони.
Особа стає учасником Об’єднання після ухвалення рішення про прийняття її до Об’єднання і сплати нею вступного, членського та цільових внесків.
Право участі підтверджується юридичним особам – письмовою довідкою Об’єднання, яка підписується головою та головним бухгалтером Об’єднання, а фізичним особам – записами в членській книжці, що підписуються головою, секретарем та бухгалтером Об’єднання.