Головна arrow Офіційна інформація arrow Статут arrow Витяги із Статуту ОСТ «Русанівський масив»
Витяги із Статуту ОСТ «Русанівський масив» Надрукувати Надіслати електронною поштою
01.дек.2012
ВИТЯГИ
Із Статуту Об’єднання садівницьких товариств

«Русанівський масив»
(м. Київ, Дніпровський район,
садівницький масив «Русанівські Сади»)
 

ВИЗНАЧЕННЯ

Об’єднання садівницьких товариств «Русанівський масив» (далі – «Об’єднання») є добровільним об’єднанням садівницьких товариств та громадян, які займаються садівництвом і є засновниками Об’єднання.
Головною метою Об’єднання є створення сприятливих умов для діяльності садівницьких товариств, що входять до складу Об’єднання, та їх членів, а також правовий та інший захист законних прав та інтересів садівницьких товариств, що входять до складу Об’єднання, і їхніх членів.
Об’єднання є самостійним господарюючим суб'єктом. Об’єднання самостійно планує свою діяльність, визначає першочергові завдання, виходячи насамперед з потреб учасників Об’єднання і соціального розвитку садівницьких товариств та їх членів.
ЗАВДАННЯ
На Об’єднання покладаються такі завдання:
Щодо створення сприятливих умов діяльності:
- створення і розвиток інфраструктури, необхідної для провадження господарської та іншої діяльності садівницьких товариств і його членів, з метою зростання матеріального добробуту членів садівницьких товариств, які входять до складу Об’єднання, та задоволення їхніх потреб у товарах і послугах;
- забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідація наслідків негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико- культурною спадщиною;
- організація і координація заходів з охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;
- участь та координація дій членів Об’єднання у державних цільових, міждержавних, регіональних, місцевих та інших територіальних екологічних програмах;
- забезпечення широкого інформування населення про стан навколишнього природного середовища, здійснення заходів, спрямованих на підвищення екологічної культури суспільства, ознайомлення членів садівницьких товариств з екологічними правами та обов’язками;
- підтримання у належному стані території, якою садівницькі товариства користуються спільно, що включає в себе ремонт Центральної дороги, вивіз сміття з прилеглої території та здійснення інших заходів для підтримання належного санітарного стану на цих територіях;
- організація транспортного обслуговування.
Щодо захисту законних прав та інтересів:
- організація охорони та підтримання громадського порядку на території садівницьких товариств з метою збереження майна садівницьких товариств та їх членів, захисту життя і здоров’я членів садівницьких товариств та їх сімей;
- своєчасне реагування на будь-які дії третіх осіб, у тому числі органів державної влади та місцевого самоврядування, які спрямовані на порушення правопорядку і правил, чинних на території товариств, або можуть завдати шкоди законним правам та інтересам садівницьких товариств і їх членів, шляхом звернення до правоохоронних органів, подання позовів до суду, організації виступів у засобах масової інформації, організації та проведення громадських зборів, мітингів, пікетів тощо, звернення до вітчизняних та міжнародних правозахисних та інших громадських організацій тощо.
- здійснення без окремої довіреності захисту законних прав та інтересів садівницьких товариств, які є членами Об’єднання, та їх членів усіма законними способами та засобами.
- надання садівницьким товариствам та їх членам інформаційної допомоги;
- надання садівницьким товариствам та їх членам консультативної та правової допомоги для реалізації і захисту ними своїх прав.

ВСТУП
Учасниками Об’єднання є садівницькі товариства, які розташовані на території садівницького масиву «Русанівські Сади». Учасниками об’єднання можуть стати також інші садівницькі товариства, об’єднання садівницьких товариств, громадські організації та юридичні особи, а також фізичні особи – власники чи користувачі будинків  на території ОСТ «Русанівський масив» з умовами для постійного проживання (опалення, водопостачання, утилізація відходів тощо).
Вступ до Об’єднання здійснюється:
- юридичних осіб – за рішенням Ради голів;
- для фізичних осіб – за рішенням Правління Об’єднання, що підлягає подальшому затвердженню Радою голів.
Підставою для вступу до Об’єднання є письмова заява особи.
До заяви додаються: юридичною особою – ксерокопія свідоцтва про реєстрацію та статуту; фізичною особою – ксерокопія паспорту та Державного акта на право власності на земельну ділянку.
Юридична особа повинна надати також завірену копію рішення про вступ до Об’єднання.
Крім цього, вступник до Об’єднання повинен вказати свої контактні адреси та телефони.
Особа стає учасником Об’єднання після ухвалення рішення про прийняття її до Об’єднання і сплати нею вступного, членського та цільових внесків.
Право участі підтверджується юридичним особам – письмовою довідкою Об’єднання, яка підписується головою та головним бухгалтером Об’єднання, а фізичним особам – записами в членській книжці, що підписуються головою, секретарем та бухгалтером Об’єднання.
Учасник Об’єднання має право вийти з Об’єднання, подавши заяву голові Об’єднання.

ПРАВА
Учасники Об’єднання мають право:
брати участь в управлінні справами Об’єднання шляхом участі в органах управління Об’єднанням, за винятком випадків, встановлених законом;
отримувати послуги, які надаються Об’єднанням на умовах, визначених цим Статутом, внутрішніми документами Об’єднання та рішеннями органів управління Об’єднанням;
бути членами інших об’єднань та самоврядних утворень;
брати участь у діяльності Об’єднання (в урочистих заходах, мітингах тощо);
одержувати від Об’єднання інформацію про діяльність Об’єднання та іншу інформацію, що стосується інтересів учасника;
вийти з Об’єднання у встановленому порядку;
Учасники Об’єднання можуть мати також інші права, передбачені законодавством і Статутом Об’єднання, а також внутрішніми документами (рішеннями Ради голів та Правління Об’єднання).

ФІНАНСУВАННЯ
Джерелами формування майна Об’єднання є:
- вступні, членські та інші внески членів Об’єднання та інших осіб;
- майно, добровільно передане Об’єднанню його учасниками або іншими особами;
- грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога юридичних та фізичних осіб;
- інші надходження, не заборонені законодавством України.

ВЛАСНІСТЬ
Об’єднання є власником:
- земель, якими учасники Об’єднання користуються спільно, в тому числі Центральної дороги на території ОСТ «Русанівський масив»;
- будівель та господарських споруд, електромереж, систем водопостачання та інших об’єктів, споруджених за кошти Об’єднання;
- майна, переданого йому учасниками Об’єднання або іншими особами у власність;
- майна, набутого Об’єднанням у результаті господарської діяльності;
- іншого майна, набутого у відповідності з чинним законодавством.
Учасники Об’єднання можуть передавати майно Об’єднанню в користування або оперативне управління.

ВНЕСКИ
Для забезпечення діяльності Об’єднання учасники Об’єднання сплачують вступні, членські, цільові та інші внески, що сплачуються в касу і на банківські рахунки Об’єднання.
Вступний внесок сплачуються учасником одноразово при вступі до Об’єднання в розмірі, встановленому Радою голів.
Членські внески сплачуються в розмірі, встановленому Радою голів.
Вступні внески юридичних та фізичних осіб використовуються на розвиток інфраструктури на території Русанівських Садів і при виході з Об’єднання юридичним та фізичним особам не повертається.
Учасники Об’єднання сплачують такі цільові внески:
- на утримання та ремонт Центральної дороги;
- на проведення санітарно-екологічних заходів та на сортування і вивезення сміття.
Членські внески постійних жителів Русанівських Садів – власників чи користувачів будинків з умовами для постійного проживання (опалення, водопостачання, утилізація відходів тощо), згідно з рішеннями Правління Об’єднання, скеровуються на забезпечення потреб цієї категорії жителів Русанівських Садів: розчищення доріг від снігу взимку, постійне освітлення вулиць, цілорічна охорона будинків, оплата праці двірників тощо.
Розмір спеціальних внесків, що встановлюються для постійних жителів Русанівських Садів, не може бути меншим за розмір індивідуальних членських внесків власників та користувачів земельних ділянок на території ОСТ «Русанівський масив».
Перелік цільових внесків не є вичерпним. З метою виконання завдань Об’єднання, визначених цим Статутом, та вирішення питань, що виникають у процесі діяльності Об’єднання, Рада голів може приймати рішення про запровадження додаткових цільових внесків.
Розмір та порядок внесення додаткових цільових внесків визначається Радою голів за поданням Правління Об’єднання. Призначення та порядок використання додаткових цільових внесків визначаються Правлінням Об’єднання.

РАДА
Вищий орган управління.
Вищим органом управління Об’єднанням є Рада голів (повна назва: Рада голів (голів правлінь) садівницьких товариств), які є учасниками Об’єднання. До складу Ради голів входять голова Об’єднання і секретар Об’єднання та голови (голови правлінь) садівницьких товариств, які є учасниками Об’єднання.
Учасники Об’єднання мають право делегувати для участі в роботі Ради голів не лише голову товариства, а й іншого члена Правління за дорученням голови або Правління Об’єднання. Повноваження представника учасника Об’єднання на Раді голів повинні підтверджуватися відповідними документами:
для голови садівницького товариства – протоколом про обрання;
для члена правління – протоколом про обрання та відповідним дорученням від голови товариства. Копії цих документів повинні бути надані секретарю Об’єднання та зберігатись у справах Об’єднання.
До компетенції Ради голів належить:
- визначення основних напрямів діяльності Об’єднання і затвердження планів його роботи та звітів про їх виконання;
- затвердження Статуту Об’єднання та внесення до нього змін, затвердження внутрішніх документів Об’єднання (правил, положень тощо), прийняття інших рішень, що стосуються діяльності Об’єднання;
- затвердження організаційної структури Об’єднання;
- обрання та відкликання членів Правління та голови Об’єднання;
- обрання та відкликання секретаря Об’єднання;
- визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- заслуховування звітів виконавчого органу і органів контролю;
- затвердження за поданням Правління Об’єднання розмірів вступного та членського внесків, визначення порядку внесення та розміру цільових внесків;
- затвердження штатного розпису Об’єднання;
- визначення розмірів оплати праці голови Об’єднання, членів Правління Об’єднання та інших працівників Об’єднання;
- затвердження річного звіту і балансу Об’єднання;
- прийняття нових учасників та припинення членства;
- облік постійно заселених ділянок, власники яких мають сплачувати щорічні спеціальні внески, встановлені для постійних жителів Русанівських Садів відповідно до пункту 5.12.4 цього Статуту;
- утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників;
- прийняття рішень про вступ Об’єднання до інших об’єднань або вихід з об’єднань;
- прийняття рішення про участь у створенні, діяльності садівницьких товариств, а також юридичних осіб будь-якої організаційної форми, а також про припинення діяльності цих юридичних осіб;
- прийняття рішень про вихід з об'єднань та інших юридичних осіб;
- прийняття рішення про виділ, про припинення діяльності Об’єднання, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
Рада голів має право приймати рішення з усіх питань діяльності Об’єднання, в тому числі і з тих, що віднесені до компетенції виконавчого органу.

ПРАВЛІННЯ
Виконавчий орган.
Виконавчим органом Об’єднання є Правління Об’єднання, що складається з голови Об’єднання, який очолює Правління, секретаря Об’єднання та членів Правління у кількості, визначеній Радою голів. При формуванні складу Правління першочергово розглядаються кандидатури, внесені головою Об’єднання. Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління Об’єднання і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи Об’єднання.
Голова Об’єднання та інші посадові особи Об'єднання можуть працювати на громадських засадах.
Голова Об’єднання, секретар Об’єднання та члени Правління обираються Радою голів терміном на 4 роки. Головою Об’єднання та членами Правління можуть бути: голови садівницьких товариств (учасників Об’єднання), члени садівницьких товариств – учасників Об’єднання, члени їхніх сімей та їхні довірені особи, підтримані Радою голів.
Рішення щодо кількості заступників голови Об’єднання та розподілу обов’язків між ними (визначення напрямків їхньої роботи) ухвалюються Правлінням Об’єднання за пропозицією голови Об’єднання.
При переобранні голови Об’єднання переобираються також секретар Об’єднання та члени Правління.
До компетенції Правління Об’єднання належать:
- вибори заступників голови Об’єднання;
- організація виконання рішень, прийнятих Радою голів;
- підготовка проектів рішень Ради голів щодо визначення основних напрямів діяльності Об’єднання та затвердження планів його роботи;
- визначення та подання на затвердження Ради голів розмірів членських внесків, пропозиції щодо встановлення, порядку оплати та розміру цільових внесків;
- всіляке сприяння, у т.ч. й з питань реєстрації проживання на території Русанівських Садів, та створення інших пріоритетів для учасників Об’єднання, які сплачують додаткові цільові внески, зокрема, щорічні спеціальні внески, встановлені для постійних жителів відповідно до пункту 4.2.1 та 4.12.5 цього Статуту;
- у випадку необхідності захисту прав та інтересів учасників Об’єднання та їх членів прийняття рішення про проведення масових заходів (пікетів, мітингів тощо), щодо участі в масових заходах, які проводяться іншими громадськими організаціями, звернень до органів влади та засобів масової інформації, організації та проведення прес-конференцій тощо;
- ухвалення рішень про звернення до учасника Об’єднання з вимогою про скликання загальних зборів членів садівницького товариства у випадках, коли є загроза порушенню прав цього садівницького товариства або його окремих членів та в інших випадках, коли це стосується інтересів садівницького товариства – учасника Об’єднання або його окремих членів;
- ухвалення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Об’єднання;
- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Об’єднання, внесення на розгляд Ради голів пропозицій щодо визначення організаційної структури Об’єднання;
- внесення на розгляд Ради голів штатного розпису та розмірів оплати праці штатних працівників Об’єднання;
- визначення умов та розміру оплати праці посадових осіб Об’єднання;
- ухвалення рішень про укладення договорів (правочинів) на суми, що перевищують 25 000 гривень, і затвердження таких правочинів;
- ухвалення рішень про укладення договорів (правочинів), пов’язаних з відчуженням у будь-якій формі основних засобів, які належать Об’єднанню, в тому числі земельних ділянок, будівель та інших об’єктів нерухомості вартістю понад 25 000 гривень та затвердження таких правочинів;
- ухвалення рішень про укладення договорів (правочинів), пов’язаних з наданням майна Об’єднання в безоплатне користування;
- ухвалення рішень про укладення кредитних договорів, договорів застави, позики, дарування;
- створення фондів Об’єднання, визначення їх розмірів, порядку формування та використання.
- інформування садівників про новини Об’єднання, діяльність органів його управління, з інших питань облаштування та розвитку території Русанівських Садів  у паперовій або електронній формі (випуск і розповсюдження газет, бюлетенів та листівок, ведення сайту, використання інших засобів електронного зв’язку тощо).

ГОЛОВА
Голова Об’єднання.
Голова Об’єднання:
- координує роботу Ради голів та Правління з виконання завдань, покладених на Об’єднання цим Статутом;
- затверджує розпорядок роботи штатних працівників;
- організовує і забезпечує виконання поточних та перспективних планів;
- підписує платіжні та інші документи, пов'язані з розпоряджанням грошовими коштами Об’єднання;
- видає довіреності;
- укладає без довіреності від імені Об’єднання не заборонені законодавством правочини і забезпечує їх виконання;
- представляє Об’єднання у відносинах з організаціями, товариствами, установами всіх форм власності та фізичними особами, в суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді, а також в інших державних органах з питань діяльності Об’єднання;
- відкриває та закриває рахунки в установах банків і має право першого підпису банківських документів;
- у випадку прийняття відповідного рішення Правлінням звертається до голови садівницького товариства – учасника Об’єднання з вимогою скликання загальних зборів членів садівницького товариства, а у випадку невиконання цієї вимоги організовує скликання загальних зборів цього садівницького товариства Правлінням;
- укладає договори про матеріальну відповідальність;
- розпоряджається майном Об’єднання, включаючи його грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та законодавством України;
- видає накази (розпорядження), обов'язкові для виконання працівниками Об’єднання;
- пропонує структуру управління, розробляє та подає на розгляд Правління штатний розпис Об’єднання;
- призначає та звільняє з посади працівників Об’єднання;
- вирішує інші питання, не віднесені Статутом до компетенції Ради голів та Правління Об’єднання.
Голова Об’єднання має право лише після прийняття відповідного рішення Правлінням Об’єднання:
- укладати угоди, пов’язані з відчуженням в будь-якій формі основних засобів, що належать Об’єднанню, в т.ч. земельних ділянок, будівель та інших об’єктів нерухомості;
- укладати угоди, пов’язані з наданням майна Об’єднання в безоплатне користування;
- укладати угоди на суму більше 25 000 гривень;
- підписувати від імені Об’єднання установчі документи підприємств, установ і організацій, у створенні яких бере участь Об’єднання, а також документи про припинення діяльності цих юридичних осіб.
Тексти листів та звернень до органів державної влади щодо розвитку території Русанівських Садів та з питань, що стосуються інтересів багатьох садівників і окремих товариств мають погоджуватися головою з членами Ради голів або з членами Правління Об’єднання.

КОНТРОЛЬ
Контроль за діяльністю Об’єднання.
Рада голів товариств своїм рішенням призначає ревізійну комісію та ревізорів для перевірок окремих напрямків діяльності органів управління Об’єднанням чи окремих членів цих органів, наділених певними повноваженнями. При цьому повноваження з перевірки можуть бути надані і особам, які не є членами Об’єднання.

Прийнято Радою голів (голів правлінь) садівницьких товариств ОСТ «Русанівський масив» 14 жовтня 2012 року; протокол збори Ради голів ОСТ № 1/2012 від 14.10.2012 р.
 

Русанівські Сади © 1957-2019 Всі права захищені
За умови використання материалів посилання на http://sady.in.ua обов’язкове

Rambler's Top100