Виконавчий орган ОСТ Надрукувати Надіслати електронною поштою
01.дек.2012
Виконавчий орган
(витяги з нової редакції Статуту ОСТ, що діє з 14 жовтня 2012 року)

Виконавчим органом Об’єднання є Правління Об’єднання, що складається з голови Об’єднання, який очолює Правління, секретаря Об’єднання та членів Правління у кількості, визначеній Радою голів. При формуванні складу Правління першочергово розглядаються кандидатури, внесені головою Об’єднання. Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління Об’єднання і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи Об’єднання.
Голова Об’єднання та інші посадові особи Об'єднання можуть працювати на громадських засадах.
Голова Об’єднання, секретар Об’єднання та члени Правління обираються Радою голів терміном на 4 роки. Головою Об’єднання та членами Правління можуть бути: голови садівницьких товариств (учасників Об’єднання), члени садівницьких товариств – учасників Об’єднання, члени їхніх сімей та їхні довірені особи, підтримані Радою голів.
Рішення щодо кількості заступників голови Об’єднання та розподілу обов’язків між ними (визначення напрямків їхньої роботи) ухвалюються Правлінням Об’єднання за пропозицією голови Об’єднання.
При переобранні голови Об’єднання переобираються також секретар Об’єднання та члени Правління.

До компетенції Правління Об’єднання належать:
● вибори заступників голови Об’єднання;
● організація виконання рішень, прийнятих Радою голів;
● підготовка проектів рішень Ради голів щодо визначення основних напрямів діяльності Об’єднання та затвердження планів його роботи;
● визначення та подання на затвердження Ради голів розмірів членських внесків, пропозиції щодо встановлення, порядку оплати та розміру цільових внесків;
● всіляке сприяння, у т.ч. й з питань реєстрації проживання на території Русанівських Садів, та створення інших пріоритетів для учасників Об’єднання, які сплачують додаткові цільові внески, зокрема, щорічні спеціальні внески, встановлені для постійних жителів відповідно до пункту 4.2.1 та 4.12.5 цього Статуту;
● у випадку необхідності захисту прав та інтересів учасників Об’єднання та їх членів прийняття рішення про проведення масових заходів (пікетів, мітингів тощо), щодо участі в масових заходах, які проводяться іншими громадськими організаціями, звернень до органів влади та засобів масової інформації, організації та проведення прес-конференцій тощо;
● ухвалення рішень про звернення до учасника Об’єднання з вимогою про скликання загальних зборів членів садівницького товариства у випадках, коли є загроза порушенню прав цього садівницького товариства або його окремих членів та в інших випадках, коли це стосується інтересів садівницького товариства – учасника Об’єднання або його окремих членів;
● ухвалення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Об’єднання;
● затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Об’єднання, внесення на розгляд Ради голів пропозицій щодо визначення організаційної структури Об’єднання;
● внесення на розгляд Ради голів штатного розпису та розмірів оплати праці штатних працівників Об’єднання;
● визначення умов та розміру оплати праці посадових осіб Об’єднання;
● ухвалення рішень про укладення договорів (правочинів) на суми, що перевищують 25 000 гривень, і затвердження таких правочинів;
● ухвалення рішень про укладення договорів (правочинів), пов’язаних з відчуженням у будь-якій формі основних засобів, які належать Об’єднанню, в тому числі земельних ділянок, будівель та інших об’єктів нерухомості вартістю понад 25 000 гривень та затвердження таких правочинів;
● ухвалення рішень про укладення договорів (правочинів), пов’язаних з наданням майна Об’єднання в безоплатне користування;
● ухвалення рішень про укладення кредитних договорів, договорів застави, позики, дарування;
● створення фондів Об’єднання, визначення їх розмірів, порядку формування та використання.
● інформування садівників про новини Об’єднання, діяльність органів його управління, з інших питань облаштування та розвитку території Русанівських Садів  у паперовій або електронній формі (випуск і розповсюдження газет, бюлетенів та листівок, ведення сайту, використання інших засобів електронного зв’язку тощо).

Засідання Правління скликаються секретарем Об’єднання за ініціативою голови Об’єднання або членів Правління. Головує на засіданнях Правління голова Об’єднання або член Правління, обраний головуючим. У випадках необхідності негайного прийняття рішення щодо діяльності Об’єднання за відсутності секретаря Об’єднання або неможливості скликання ним засідання Правління з будь-яких причин таке засідання може бути скликане головою Об’єднання або членами Правління.
Засідання Правління правомочне приймати рішення, якщо на ньому присутні більше половини членів. Рішення на засіданнях Правління приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні. У випадку рівності голосів, відданих «за» або «проти» пропонованого рішення, вирішальне значення має голос голови Об’єднання, і в цьому випадку вважається прийнятим те рішення, за яке проголосував голова Об’єднання.
Рішення Правління може бути прийняте шляхом опитування. У цьому разі проект протоколу засідання правління з відповідним рішенням або питання для голосування направляються членам Правління, які повинні у письмовій формі повідомити своє рішення. Вважається, що член Правління підтримав відповідне рішення, якщо підписав протокол з проектом цього рішення. У разі незгоди із запропонованим проектом рішення поруч зі своїм підписом член Правління робить напис «проти» або інший, з якого однозначно випливає його волевиявлення. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього члена Правління всі члени Правління мають бути проінформовані головою Об’єднання про прийняте рішення.
Рішення вважається правомочним, якщо в голосуванні взяли участь не менше 50 відсотків членів Правління.

Повноваження члена Правління Об’єднання, який без поважних причин (без пояснень і завчасних попереджень) пропустив троє чи більше засідань Правління, можуть бути призупинені Правлінням до ухвалення рішення Ради голів щодо можливості подальшого виконання цим членом Правління своїх повноважень. Рада голів зобов’язана розглянути це питання першочергово.

Рішення Правління є обов’язковими для виконання всіма учасниками Об’єднання та членами садівницьких товариств, які є учасниками Об’єднання.

 

 
< Попередня   Наступна >

Русанівські Сади © 1957-2019 Всі права захищені
За умови використання материалів посилання на http://sady.in.ua обов’язкове

Rambler's Top100